IZBIRNI PREDMETI 2021/2022

SPOŠTOVANI STARŠI IN UČENCI,

Obvezni program osnovne šole vsebuje poleg obveznih tudi izbirne predmete, ki si jih učenec izbere na podlagi svojih interesov ter sposobnosti in nadarjenosti. Zakon o osnovni šoli (17. člen) določa, da si mora učenec izbrati dve uri pouka izbirnih predmetov, s soglasjem staršev pa lahko tudi tri ure.

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja (7., 8. in 9. razred) in so način prilagajanja individualnim razlikam med učenci in njihovimi interesi. Razporejeni so v dva sklopa: v družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega.

______________________________________________________________________________

IZBIRNI PREDMETI SO LAHKO

  • Atriletni, lahko tudi krajši: učenec/-ka lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem lahko začne tudi kasneje, če ima ustrezno predznanje, ki ga dokaže s preverjanjem.

______________________________________________________________________________

PredmetRazredŠt. urUčitelj
italijanščina I7.70Tamara Miljavec
italijanščina II8.70Tamara Miljavec
italijanščina III9.64Tamara Miljavec
španščina I7.70Tamara Miljavec
španščina II8.70Tamara Miljavec
španščina III9.64Tamara Miljavec

______________________________________________________________________________

  • Btriletni, lahko tudi krajši: učenec/-ka lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem prve stopnje lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu.
PredmetRazredŠt. urUčitelj
verstva in etika I7., 8., 9.35/32Bogomir Nemec
računalništvo – urejanje besedil7., 8., 9.35/32Miranda Ortar
računalništvo – multimedija8., 9.35/32Gregor Spačal
računalništvo – računalniška omrežja9.32Gregor Spačal

______________________________________________________________________________

  • Cenoletni, vezani na razred: učenec/-ka jih lahko izbere le v določenem razredu.
PredmetRazredŠt. urUčitelj
čebelarstvo8., in 9.35/32Nada Puhalić
raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja  9.32Tomaž Krivec
retorika9.32Marta Pavlin

______________________________________________________________________________

  • Čenoletni, ki niso vezani na razred: učenec/-ka jih lahko izbere v katerem koli razredu, a le za eno leto.
PredmetRazredŠt. urUčitelj
turistična vzgoja7., 8. in 9.35/32Tomaž Krivec
rastline in človek7., 8. in 9.35/32Marija Božič
šport za sprostitev7., 8. in 9.35/32Egon Wanek
šport za zdravje7., 8. in 9.35/32Borut Vodopivec
izbrani šport – nogomet7., 8. in 9.35/32Egon Wanek
ansambelska igra7., 8. in 9.35/32Minka Markič
glasbeni projekt7., 8. in 9.35/32Minka Markič
obdelava gradiv – les7., 8. in 9.35/32Miranda Ortar
raziskovanje organizmov v domači okolici7., 8. in 9.35/32Nada Puhalić
projekti iz fizike in ekologije7., 8. in 9.35/32Neža Vermiglio
likovno snovanje7., 8. in 9.35/32Romeo Stubelj
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami7., 8. in 9.35/32Tomaž Krivec

______________________________________________________________________________

Izbirne predmete si učenci izberejo v 7., 8. in 9. razredu. Izbrani predmet postane za učenca/-ko obvezna sestavina njegovega urnika, torej veljajo za izbirne predmete enake zahteve kot pri drugih predmetih. Če učenec neopravičeno izostaja od ur pouka izbirnega predmeta, dobi neopravičeno uro. Uspeh pri teh predmetih se ocenjuje številčno.

Šola mora ponuditi najmanj tri izbirne predmete iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj tri iz naravoslovno-tehničnega sklopa. Učencu/-ki ni potrebno izbrati predmetov iz obeh sklopov.

Predmete tuj jezik, verstva in etika ter retorika (9. razred) mora šola obvezno ponuditi.

____________________________________________________________________________

 OCENJEVANJE ZNANJA

Izbirne predmete se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5. Učenec lahko napreduje v naslednji razred le, če ima pozitivno zaključene ocene pri vseh predmetih, torej tudi pri izbirnih predmetih. Znanja iz izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja.

_____________________________________________________________________________

POSTOPEK IZBIRE IN OBLIKOVANJE SKUPIN

Skupine za izvajanje pouka izbirnih predmetov se bodo oblikovale za tiste predmete, za katere se bo prijavilo zadostno število učencev.

Učenec/-ka izbere dve ali s soglasjem s staršev tri ure izbirnih predmetov. To pomeni, da ne izbira dveh ali treh predmetov, ampak dve ali tri ure tedensko (npr. učenec lahko izbere samo tuj jezik, ki se v skladu s predmetnikom izvaja dve uri tedensko).

V skupini je lahko največ 28 učencev, razen pri pouku predmetov s področja računalništva, gospodinjstva, tehnike, fizike in kemije, kjer je v skupini lahko največ 20 učencev.

Učenec/-ka lahko zamenja izbrani predmet le v primeru, če število učencev v novi izbrani skupini ne presega določenega normativa in če prestopanje ne povzroči spremembe urnika in števila skupin.

______________________________________________________________________________

OPROSTITEV SODELOVANJA

Učenec/-ka, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na željo staršev oproščen/-a sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec/-ka je lahko v celoti oproščen/-a sodelovanja pri izbirnih predmetih ali le pri eni uri tedensko.

Starši učenca/-ke, ki obiskuje glasbeno šolo in želijo, da je njihov otrok oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, posredujejo šoli pisno vlogo do 31. 8. 2021. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi tudi navedejo, ali želijo, da je njihov otrok v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali le delno. Konec šolskega leta učenec/-ka osnovni šoli posreduje spričevalo glasbene šole kot dokazilo o opravljenih obveznostih.

_____________________________________________________________________________

S klikom na ime predmeta dobite njegov opis.

RazredPredmetUčiteljŠtevilo ur
7.italijanščina ITamara Miljavec70
7.verstva in etika IBogomir Nemec35
7.računalništvo – urejanje besedilMiranda Ortar35
7.španščina ITamara Miljavec70
7.rastline in človekMarija Božič35
7.izbrani šport – nogometEgon Wanek35
7.šport za sprostitevEgon Wanek35
7.šport za zdravjeBorut Vodopivec35
7.ansambelska igraMinka Markič35
7.glasbeni projektMinka Markič35
7.raziskovanje organizmov v domači okoliciNada Puhalić35
7.obdelava gradiv – lesMiranda Ortar35
7.likovno snovanje IRomeo Stubelj35
7.projekti iz fizike in ekologijeNeža Vermiglio35
7.turistična vzgojaTomaž Krivec35
7.varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečamiTomaž Krivec 

______________________________________________________________________________

RazredPredmetUčiteljŠtevilo ur
8.italijanščina IITamara Miljavec70
8.verstva in etika IIBogomir Nemec35
8.računalništvo – multimedijaGregor Spačal35
8.računalništvo – urejanje besedilMiranda Ortar35
8.španščina ITamara Miljavec70
8.rastline in človekMarija Božič35
8.izbrani šport – nogometEgon Wanek35
8.šport za sprostitevEgon Wanek35
8.šport za zdravjeBorut Vodopivec35
8.turistična vzgojaTomaž Krivec35
8.ansambelska igraMinka Markič35
8.glasbeni projektMinka Markič35
8.obdelava gradiv –  lesMiranda Ortar35
8.likovno snovanje IIRomeo Stubelj35
8.projekti iz fizike in ekologijeNeža Vermiglio35
8.čebelarstvoNada Puhalić35
8.raziskovanje organizmov v domači okoliciNada Puhalić35
8.varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečamiTomaž Krivec35

______________________________________________________________________________

RazredPredmetUčiteljŠtevilo ur
9.italijanščina IIITamara Miljavec70
9.verstva in etika IIIVerstva in etika35
9.računalništvo – računalniška omrežjaMiranda Ortar35
9.računalništvo –  multimedijaGregor Spačal35
9.računalništvo – urejanje besedilGregor Spačal35
9.španščina ITamara Miljavec70
9.retorikaMarta Pavlin35
9.izbrani šport – nogometEgon Wanek35
9.rastline in človekMarija Božič35
9.šport za sprostitevEgon Wanek35
9.šport za zdravjeBorut Vodopivec35
9.turistična vzgojaTomaž Krivec35
9.ansambelska igraMinka Markič35
9.glasbeni projektMinka Markič35
9.obdelava gradiv –  lesMiranda Ortar35
9.likovno snovanje IIIRomeo Stubelj35
9.projekti iz fizike in ekologijeNeža Vermiglio35
9.čebelarstvoNada Puhalić35
9.raziskovanje organizmov v domači okoliciNada Puhalić35
9.raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okoljaTomaž Krivec35
9.varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečamiTomaž Krivec35
 
 
 

Deli 
 
 
 
Dostopnost