Select Page

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

V pripravi

1 Osnovni podatki o katalogu

Naziv pravne osebe javnega prava:Osnovna šola Miren Miren 140, 5291 Miren
Telefon: 05 77 72 470

E-naslov: os-miren@os-miren.si
Odgovorna uradna oseba za katalog:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
v. d. ravnatelja Tomaž Krivec
12. 11. 2020

http://www.os-miren.si
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO)
Upravljavec je imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, in sicer Lučano Petrovčič.
Posameznik lahko vprašanja, vezana na obdelavo in varovanje osebnih podatkov,
posreduje pooblaščeni osebi za varstvo podatkov na e-naslov: lucana.petrovcic@os-miren.si ali na tel. št. 05 77 72 470.
Informacije za posameznike

2 Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja pravne osebe:Osnovnošolsko izobraževanje ter vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
Naziv:
Naslov:
Telefon:
Elektronski naslov:
Vodja organizacijske enote:
Podružnična OŠ Kostanjevica na Krasu
Kostanjevica na Krasu 66, 5296 Kostanjevica na Krasu
05 577 72 490
os-miren.kostanjevica@os-miren.si
Irena Faganeli
Naziv:
Naslov:
Telefon:
Elektronski naslov:
Vodja organizacijske enote:
Podružnična OŠ Bilje
Bilje 185, 5292 Renče
05 77 72 495
os-miren.bilje@os-miren.si
Petra Tavčar Kristan
Naziv:
Naslov:
Telefon:
Elektronski naslov:
Vodja organizacijske enote:
Enota vrtca Miren
Miren 140, 5292 Miren
05 77 72 472
vrtec@os-miren.si
Ksenija Korče
Naziv:
Naslov:
Telefon:
Elektronski naslov:
Enota vrtca Kostanjevica na Krasu
Kostanjevica 66, 5296 Kostanjevica na Krasu 05 77 72 491
vrtec.kostanjevica@os-miren.si
Naziv:
Naslov:
Telefon:
Elektronski naslov:
Vodja organizacijske enote:
Enota vtrca Bilje
Bilje 185, 5292 Renče
05 77 72 496
vrtec.bilje@os-miren.si
Adrijana Kodre
Naziv:
Naslov:
Telefon:
Elektronski naslov:
Enota vrtca Opatje selo
Opatje selo 9, 5291 Miren
05 77 72 499
vrtec.opatjeselo@os-miren.si
Organigram organaPovezava na ločen dokument:
organigram 1
organigram 2

2.b Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
Naziv:
Funkcija:
Naslov:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:
Tomaž Krivec

V. d. ravnatelja
Miren 140, 5291 Miren
05 77 72 471
tomaz.krivec@os-miren.si

2.c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:Akt o ustanovitvi
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miren
Vzgojni načrt
Pravila šolskega reda
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika
Pravila šolske prehrane
Državni predpisi:Zakon o zavodih (ZZ)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
Zakon o vrtcih
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje
Pravilnik o publikaciji vrtca
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
Pravilnik o plačilih staršev za program v vrtcih
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP)
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah
Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev
Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport
Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna
Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
Pravilnik o oddajanju prostorov v uporabo
Predpisi EU:Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:Letni delovni načrt
Pravilnik šolskega sklada
Publikacija