Select Page

SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna služba svetuje učencem, učiteljem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Pri tem sodeluje tudi z različnimi zunanjimi institucijami.

V šolski svetovalni službi je zaposlen pedagog mag. Primož Hvala Kamenšček, v deležu pa še šolska psihologinja Vesna Žorž in inkluzivna pedagoginja Ksenija Korče.

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole na različnih področjih: izboljševanje kvalitete učenja in poučevanja, spreminjanje šolske klime in kulture, reševanje vzgojne in disciplinske problematike, skrb za telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj, pomoč učencem pri izbiri poklicne poti, sodelovanje pri razreševanju različnih vprašanj v zvezi s šolanjem (vpis v 1. razred, oblikovanje oddelkov, skupin …), svetovanje učencem in družinam pri reševanju socialno-ekonomskih stisk.